Z-37/2023 – przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego i instalacji odbiorczej niskich parametrów dla obiektów na terenie kompleksu wojskowego 1826 przy al. Żołnierza 37 (teren zamknięty) w Stargardzie

18 lipca 2023

Termin składania ofert upływa dnia 03.08.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.08.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki (1-3) do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – warunki techniczne i plan sytuacyjny

Loading