1. Informacja o możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

składa Wnioskodawca w Dziale Technicznym.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
składa Wnioskodawca w Dziale Technicznym.

3. Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej
wydaje Dział Techniczny wraz z projektem umowy o przyłączenie.

4. Zawarcie umowy o przyłączenie
po zaakceptowaniu warunków umowy przez Strony.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej
W oparciu o wydane warunki przyłączenia oraz ustalenia umowne (Inwestor lub PEC Sp. z o.o. w zakresie wynikającym z umowy).

6. Uzgodnienie dokumentacji
Dział Techniczny PEC Sp. z o.o.

7. Uzyskanie pozwolenia na budowę
Inwestor lub PEC Sp. z o.o. w zakresie wynikającym z umowy.

8. Realizacja inwestycji w oparciu o projekt budowlany
Inwestor lub PEC Sp. z o.o. w zakresie wynikającym z umowy.

9. Protokół odbioru końcowego inwestycji i przekazania do eksploatacji
Zgłoszenie do Działu Technicznego zakończenia robót. Odbiór na podstawie projektu budowlanego, protokołów odbioru częściowego robót, dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej.

10. Zawarcie umowy sprzedaży
Dział Techniczny – komórka obsługi Odbiorców. Wymagane dokumenty: wniosek Odbiorcy – zamówienie mocy cieplnej, tytuł prawny do obiektu, wyciąg z rejestru handlowego, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub inny dokument, NIP, REGON.

Inwestor posiadający podpisaną umowę sprzedaży ciepła a przyłączający nowe obiekty zobowiązany jest dostarczyć tylko nowy “wniosek – zamówienie mocy cieplnej”.

Wniosek o przyłączenie

Obsługa Odbiorcy

Korzystając z wieloletniego doświadczenia i nowoczesnych technologii PEC Stargard oferuje usługi w zakresie:

  • Wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży ciepła,
  • Eksploatacji, konserwacji oraz remontów urządzeń ciepłowniczych,
  • Wykonywania sieci i węzłów cieplnych,
  • Programowania i koordynacji rozwoju systemu ciepłowniczego Stargardu,
  • Prowadzenia działalności inwestycyjnej i modernizacji urządzeń ciepłowniczych,
  • Opracowywania i wydawania warunków technicznych do projektowania urządzeń w systemie ciepłowniczym,
  • Opiniowania dokumentacji technicznej dotyczącej systemu ciepłowniczego, w tym sieci i węzłów cieplnych,
  • Doradztwa w zakresie ciepłownictwa.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Technicznym.