Zarządzenie nr 75/2016
Prezydenta Miasta Stargard

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie”

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 zm., z 2015 r. poz. 1045 i 1890) – zarządza się , co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Stargardzie”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie przekaże do wiadomości odbiorcom usług.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 62/2005 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim” zmienione Zarządzeniem Nr 422/2009 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 12 listopada 2009 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin do pobrania
[pdf | 188KB]