Polityka Jakości

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Stargardzie kieruje się dbałością o jakość świadczonych przez siebie usług i spełnianie wymagań oraz oczekiwań swoich Klientów.
Osiąga to poprzez działanie oparte na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz postępowanie zgodne z zasadami wynikającymi z zawartych umów z Klientami.

Cele strategiczne PEC Sp. z o.o.:

 • prowadzenie działalności zapewniającej niezawodne funkcjonowanie miejskiego systemu ciepłowniczego,
 • zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Stargardu w zakresie dostaw ciepła i ciepłej wody,
 • współdziałanie z samorządem terytorialnym dla rozwoju gospodarczego miasta,
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością spółki PEC.

Poziom jakości świadczonych usług i stopień zadowolenia naszych Klientów zależy od realizacji poniższych celów strategicznych, poprzez:

 • wdrażanie nowoczesnych technologii,
 • realizację Programu Promocji Ciepła Systemowego we wszystkich obszarach działalności spółki PEC,
 • stałe doskonalenie metod obsługi Klienta i współdziałania z samorządem lokalnym,
 • wzrost jakości usług przy konsekwentnym realizowaniu przepisów prawa energetycznego i ochrony środowiska,
 • wspieranie inicjatyw pracowniczych oraz zapewnienie satysfakcji personelu spółki PEC z wykonywanej przez nich pracy oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji,
 • zaangażowanie kierownictwa w procesy ciągłego doskonalenia.

Cały personel spółki PEC Stargard zna i stosuje politykę i procedury zawarte w Księdze Jakości i związanych z nią dokumentach. Zarząd PEC Sp. z o.o. w Stargardzie deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni środki aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.

Plany na przyszłość

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w dniu 20 listopada 2009 rok przyjął, zaopiniowaną pozytywnie przez Radę Nadzorczą spółki, Strategię rozwoju PEC Stargard w latach 2010-2027.

Opracowana na podstawie aktualnej Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku, Planów rozwoju Miasta Stargard oraz Dyrektyw Unii Europejskiej Strategia, obejmuje:

1. zarys rozwiązań prawnych Unii Europejskiej wpływających na funkcjonowanie spółki PEC:
a) w zakresie ochrony środowiska – dyrektywy 2001/80/WE, 2003/87/WE, 96/61/WE, 2001/18/WE;
b) w zakresie energii odnawialnej,
c) w zakresie generacji rozproszonej, w tym kogeneracji (kogeneracja – skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła) – dyrektywa 2004/8/WE.

2. szczegółowe informacje dotyczące handlu emisjami CO2,

3. główne kierunki rozwoju PEC Stargard w latach 2010-2027, w tym:
a) plany rozwoju spółki w zakresie wytwarzania ciepła;
b) plany rozwoju PEC w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła,

4. zakres współpracy spółki z PUC Geotermia Stargard (obecnie GT Energy sp. z o.o.),

5. możliwe źródła finansowania przedsięwzięć wynikających ze Strategii, w tym:
a) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
b) Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
c) Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

Główne kierunki rozwoju PEC Stargard w latach 2010-2027

Misją spółki PEC jest zapewnienie miastu i jego mieszkańcom bezpiecznego, czystego i konkurencyjnego cenowo ciepła.

Celem jest bardziej efektywne wykorzystanie paliw i energii oraz poszukiwanie rozwiązań opartych na alternatywnych źródłach energii.

Metodami na realizację misji i celów, są m. in.:

 • zwiększenie sprawności eksploatowanych kotłów;
 • obniżenie zużycia energii elektrycznej;
 • zmniejszenie strat przesyłowych;
 • automatyzacja procesów;
 • pozyskiwanie nowych odbiorców;
 • uciepłownienie obszarów rozwojowych niezurbanizowanych znajdujących się z obszarze naszego systemu ciepłowniczego;
 • minimalizacja szkodliwej emisji;
 • dywersyfikacja paliw.