ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

 • Rafał Zając – Prezydent miasta Stargardu

Rada Nadzorcza

Marian Ludkiewicz

Piotr Krawczyński

Agnieszka Adamowska-Krenca

Jarosław Chyliński

Andrzej Molenda

Zarząd Spółki

mgr inż. Andrzej Haftman

Prezes Zarządu

mgr inż. Tadeusz Franas

Wiceprezes Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr Przemysław Łysoń

Wiceprezes Zarządu
ds. ekonomicznych

CIEPŁOWNIA

Dane o PEC – 2019r.

Wielkość zainstalowanej mocy cieplnej

 • ciepłownia węglowa – 116,30 MW
 • 14 lokalnych kotłowni gazowych – 1,68 MW

Produkcja energii cieplnej (rocznie) – 447 143,8 GJ  
w tym:

 • ciepłownia węglowa – 440 640,0 GJ
 • kotłownie gazowe – 6 503,8 GJ

Zakup ciepła z ciepłowni geotermalnej – 226 281 GJ

Udział energii odnawialnej w produkcji ciepła – 33,9%

Sprzedaż energii cieplnej – 581 909,7 GJ

Ilość spalanego opału

 • miału węglowego – 23 703 Mg
 • gazu ziemnego – 193 308 m3

Udział miału węglowego zużytego do wytworzenia ciepła w systemie ciepłowniczym – 66,1 %

Długość sieci cieplnych – 67,8 km

Ilość eksploatowanych węzłów cieplnych – 646 szt.

Ilość kotłów

 • węglowych – 7 szt.
 • gazowych – 27 szt.

Ilość umów sprzedaży ciepła – 413 szt.

Zatrudnienie

 • na koniec 2018r. – 108 osób
 • na koniec 2019r. – 106 osób

Parametry czynnika grzewczego przy max. obciążeniu

 • temperatura – 125/70 °C
 • przepływ – max 1200 m3/h

Struktura paliw pierwotnych zużywana do wytwarzania ciepła i wpływ wytwarzania tego ciepła na środowisko w 2019 roku:

I. Struktura paliw:

 • udział energii odnawialnej w produkcji ciepła – 33,9 %
 • udział miału węglowego zużytego do wytwarzania ciepła w systemie ciepłowniczym – 66,1 %

II. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej – 0,91.

III. Emisja zanieczyszczeń:

dwutlenek węgla49 038 000,0 kg74,0 kg/GJ
dwutlenek siarki142 099,0 kg0,21 kg/GJ
tlenki azotów83 683,0 kg0,13 kg/GJ
pyły34 886,0 kg0,53 x 10-1 kg/GJ
benzo/a/piren19,0 kg2,9 x 10-5 kg/GJ

Sprzedaż ciepła w 2019 r.

Budownictwo mieszkaniowe
413 192,3 GJ 71.81%
Urzędy i instytucje (w tym szkolnictwo)
80 158,3 GJ 13.93%
Przemysł
19 990,7 GJ 3.47%
Pozostali odbiorcy
62 064,6 GJ 10.79%
Ogółem
575 405,9 GJ 100%

OCHRONA ŚRODOWISKA

O pięknie naszego miasta stanowi zieleń licznych parków i czystość powietrza, którym oddychamy. Polityka jakości PEC Stargard obwarowana jest szeregiem uregulowań i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne, a przede wszystkim zmniejszenie emisji pyłów jest jednym z naczelnych zadań, które sobie stawiamy.

Cel ten jest już od dawna realizowany poprzez zlokalizowanie źródła ciepła dla całego miasta w jednym miejscu oraz likwidację niskowydajnych kotłowni osiedlowych i zakładowych. Kontynuacja centralnego uciepłowienia pozwoliła w okresie ponad 60-letniej działalności wyeliminować z centrum miasta ponad 80 nieekonomicznych kotłowni. W naszej obecnej, nowoczesnej ciepłowni szczególnie dbamy o stan urządzeń odpylających i zachowanie parametrów spalania. Regularnie przeprowadzamy pomiary emisji pyłów, aby minimalizować oddziaływanie na środowisko.

Równocześnie staramy się wpływać na naszych Odbiorców służąc radą i pomocą, by ciepło nie było marnotrawione.

Staramy się wykorzystać ekologiczne źródła ciepła. Do miejskiej sieci ciepłowniczej zostało przyłączone źródło ciepła geotermalnego.

Czyste, niezawodne i bezpieczne ciepło – to troska o naszego Odbiorcę i środowisko naturalne.

POLITYKA JAKOŚCI

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Stargardzie kieruje się dbałością o jakość świadczonych przez siebie usług i spełnianie wymagań oraz oczekiwań swoich Klientów.
Osiąga to poprzez działanie oparte na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz postępowanie zgodne z zasadami wynikającymi z zawartych umów z Klientami.

Cele strategiczne PEC Sp. z o.o.:

prowadzenie działalności zapewniającej niezawodne funkcjonowanie miejskiego systemu ciepłowniczego,
zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Stargardu w zakresie dostaw ciepła i ciepłej wody,
współdziałanie z samorządem terytorialnym dla rozwoju gospodarczego miasta,
ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością spółki PEC.

Poziom jakości świadczonych usług i stopień zadowolenia naszych Klientów zależy od realizacji poniższych celów strategicznych, poprzez:

wdrażanie nowoczesnych technologii,
realizację Programu Promocji Ciepła Systemowego we wszystkich obszarach działalności spółki PEC,
stałe doskonalenie metod obsługi Klienta i współdziałania z samorządem lokalnym,
wzrost jakości usług przy konsekwentnym realizowaniu przepisów prawa energetycznego i ochrony środowiska,
wspieranie inicjatyw pracowniczych oraz zapewnienie satysfakcji personelu spółki PEC z wykonywanej przez nich pracy oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji,
zaangażowanie kierownictwa w procesy ciągłego doskonalenia.

Cały personel spółki PEC Stargard zna i stosuje politykę i procedury zawarte w Księdze Jakości i związanych z nią dokumentach. Zarząd PEC Sp. z o.o. w Stargardzie deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni środki aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.

HISTORIA

Historia naszego przedsiębiorstwa to jednocześnie historia rozwoju ciepłownictwa w Stargardzie.
W 2017 roku firma obchodziła jubileusz 60-lecia powstania w Stargardzie Szczecińskim.
Powstanie i rozwój usług ciepłowniczych w tak zorganizowanej formie, jaką jest nasze przedsiębiorstwo wiąże się ściśle z odbudową ze zniszczeń wojennych i rozwojem naszego miasta.

W 2003 roku otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność z normą  ISO 9001:2000 funkcjonującego w spółce systemu zarządzania jakością.
Certyfikaty jakości przyznała nam firma Lloyd’s Register Quality Assurance – Polska. W kolejnych latach tej firmie spółka PEC poddawała ocenie swój system zarządzania jakością. Wraz  z upływem ważności obowiązywania  normy PN-EN ISO 9001:2009, spółka PEC nie wdrożyła wymagań nowej normy pozostając z systemem zarządzania jakością opartym na dotychczasowych zasadach i aktualizowanym według potrzeb.

W 2005 roku PEC Sp. z o.o. została laureatem I edycji Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości. Kapituła konkursu ZNJ doceniła zdolność spółki PEC Stargard do utrzymywania wysokich standardów jakościowych w odniesieniu do rosnącej konkurencji, nieprzewidywalnego rynku i nowości technologicznych.

Kalendarium ciepłownictwa w Stargardzie

1957r.
Powstanie pierwszego osiedla mieszkaniowego im "1000-lecia" a wraz z nim pierwszej kotłowni miejskiej z kotłami 5x Eca IV oraz infrastruktury ciepłowniczej.
1962r.
Odbudowa osiedla "Stare Miasto" i budowa kotłowni przy ul. Łokietka 1 z kotłami 6x ESKA i przy ul. Pocztowej 3 z kotłami 4x WCO-80.
1967r.
Przekazanie do eksploatacji kotłowni wysokotemperaturowej przy ul. Prządki 1 z kotłami 4x WLM 2,5.
1975r.
Przekazanie całej infrastruktury ciepłowniczej wraz z kotłowniami Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Szczecinie.Uruchomienie centralnej ciepłowni, w pełni zmechanizowanej z kotłami 1x WR-5 i 4x WR-10 przy ul. Cieplnej 4 dostarczającej ciepło mieszkańcom największego w mieście osiedla "Zachód".
1989r.
Zakończenie rozbudowy ciepłowni o dwa kotły WR-25 i jeden kocioł WR-10.Rozbudowa sieci cieplnej w kierunku osiedli "Stare Miasto" i "Pyrzyckie".
1992r.
Utworzenie zarządzeniem wojewody szczecińskiego w ramach podziału WPEC w Szczecinie samodzielnego - stanowiącego własność miasta - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie Szczecińskim.Rozpoczęcie działalności z dniem 1 sierpnia 1992 roku.
1997r.
Z dniem 1 lipca na mocy uchwały Zarządu Miasta następuje przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy-miasta Stargardu Szczecińskiego. Do dziś miasto posiada 100 % udziałów w spółce.
2000r.
Z dniem 5.10 spółka PEC uzyskała certyfikat jakości na zgodność z ISO 9002: 1994 firmy LRQA.
2003r.
Przebudowano istniejący w spółce PEC system zapewnienia jakości na system zarządzania jakością. Uzyskanie w dniu 30 września certyfikatu firmy Lloyd's Register Quality Assurance potwierdzającego zgodność istniejącego w spółce PEC systemu zarządzania jakością z normą PN- EN ISO9001:2001.
2005r.
W Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego spółka PEC Stargard otrzymała nominacje w kategorii Inwestor Roku. Spółka PEC Stargard została laureatem I edycji Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 29 kwietnia 2005 roku uzyskało od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót ciepłem.
2006r.
Odnowiono certyfikat sytemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-ISO 9001:2001.
2009r.
Uzyskanie certyfikatu firmy Lloyd's Register Quality Assurance potwierdzającego zgodność z nową normą PN-EN ISO 9001:2009 funkcjonującego w spółce PEC systemu zarządzania jakością.
2011r.
Uzyskanie certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredydacji dla zakładowego laboratorium badawczego, potwierdzajacego spełnienie wymagń normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
2000r.-2012r.
Na przestrzeni lat 2000-2012 przeprowadzane audity kontrolne i audity odnowieniowe potwierdzały, że System Zarządzania Jakością, w oparciu o normy z serii ISO 9000 jest w spółce PEC Stargard utrzymywany. We wrześniu 2012 r. otrzymaliśmy już piąty certyfikat firmy Lloyd's Register Quality Assurance, potwierdzający, że system funkcjonujący w spółce jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.
2012r.
10 października odbyła się, z udziałem zaproszonych gości i pracowników spółki, uroczystość poświęcona obchodom 55-lecia ciepłownictwa w Stargardzie oraz 20-lecia PEC Stargard.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w dniu 20 listopada 2009 rok przyjął, zaopiniowaną pozytywnie przez Radę Nadzorczą spółki, Strategię rozwoju PEC Stargard w latach 2010-2027.
Opracowana na podstawie aktualnej Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku, Planów rozwoju Miasta Stargard oraz Dyrektyw Unii Europejskiej Strategia, obejmuje:
1. zarys rozwiązań prawnych Unii Europejskiej wpływających na funkcjonowanie spółki PEC:
a) w zakresie ochrony środowiska – dyrektywy 2001/80/WE, 2003/87/WE, 96/61/WE, 2001/18/WE;
b) w zakresie energii odnawialnej,
c) w zakresie generacji rozproszonej, w tym kogeneracji (kogeneracja – skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła) – dyrektywa 2004/8/WE.
2. szczegółowe informacje dotyczące handlu emisjami CO2,
3. główne kierunki rozwoju PEC Stargard w latach 2010-2027, w tym:
a) plany rozwoju spółki w zakresie wytwarzania ciepła;
b) plany rozwoju PEC w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła,
4. zakres współpracy spółki z PUC Geotermia Stargard (obecnie GT Energy sp. z o.o.),
5. możliwe źródła finansowania przedsięwzięć wynikających ze Strategii, w tym:
a) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
b) Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
c) Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

Główne kierunki rozwoju PEC Stargard w latach 2010-2027

Misją spółki PEC jest zapewnienie miastu i jego mieszkańcom bezpiecznego, czystego i konkurencyjnego cenowo ciepła.

Celem jest bardziej efektywne wykorzystanie paliw i energii oraz poszukiwanie rozwiązań opartych na alternatywnych źródłach energii.

Metodami na realizację misji i celów, są m. in.:

– zwiększenie sprawności eksploatowanych kotłów;

– obniżenie zużycia energii elektrycznej;

– zmniejszenie strat przesyłowych;

– automatyzacja procesów;

– pozyskiwanie nowych odbiorców;

– uciepłownienie obszarów rozwojowych niezurbanizowanych znajdujących się z obszarze naszego systemu ciepłowniczego;

– minimalizacja szkodliwej emisji;

– dywersyfikacja paliw.