Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, iż Państwa dane zbierane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

Poniżej informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie z siedzibą w Stargardzie (73-110) na ul. Nasiennej 6.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dr Marlenę Płonkę, z którą można kontaktować się wysyłając:

Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas: korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz wykonywania zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i/lub sprzedaży ciepła – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu wykonania umowy z naszymi kontrahentami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z realizacji prawa podatkowego, rachunkowego oraz prawa pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. kontaktowania się z Państwem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa w naszym obiekcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy iodo@pec.stargard.pl lub na adres siedziby Administratora.

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas zadań statutowych i umów, realizacji obowiązków i uzasadnionego interesu prawnego będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku zawartych umów, dane będziemy przechowywali dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń.

W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest udzielona zgoda, wówczas przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą być realizowane:

 • drogą mailową, wysyłając maila na adres: iodo@pec.stargard.pl
 • zwracając się do nas pisemnie na adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard.

W przypadku niezgodności przetwarzania przekazanych nam danych osobowych z RODO, osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona www.pec.stargard.pl nie korzysta z plików cookies, zatem żadne ciasteczka nie są zapisywane na komputerze użytkownika podczas jej przeglądania.

W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych procedurach przetwarzania danych osobowych, Polityka Ochrony Danych będzie modyfikowana. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.