Kliknij tutaj, aby pobrać wzór zlecenia na wykonanie badań laboratoryjnych.

Klient ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator

Wszystkie skargi i reklamacje należy kierować do Prezesa Zarządu PEC spółka z o.o.

Każda próbka węgla powinna być dostarczona do naszego laboratorium w ilości co najmniej 2kg o uziarnieniu poniżej 10 mm w szczelnym opakowaniu zabezpieczającym ją przed utratą wilgoci.

Badania paliw stałych wykonywane są w ciągu 14 dni

Na życzenie klienta przeliczamy wyniki badań na inne stany paliwa

Wszystkie badania przeprowadzane są z zachowaniem zasad poufności wobec innych klientów

Wykonujemy badania fizyczne i chemiczne paliw stałych

Oznaczenie zawartości popiołu i części lotnych w węglu kamiennym

Badanie zawartości węgla całkowitego i siarki całkowitej

Oznaczanie ciepła spalania i wyliczanie wartości opałowej

Badanie zawartości wilgoci całkowitej, higroskopijnej, analitycznej

Laboratorium PEC
Laboratorium PEC

Dodatkowo, nasze laboratorium wykonuje analizę odpadów paleniskowych na zawartość części palnych, a także analizy chemiczne wody. Analiza wody obejmuje m.in. oznaczenia zawartości: żelaza ogólnego, twardości ogólnej, tlenu rozpuszczonego, pH i innych parametrów niezbędnych do monitorowania parametrów jakościowych wody.

Cennik

1. Analiza laboratoryjna opału

Rodzaj usługi Cena netto
Przygotowanie próbki analitycznej
wg PN-G-04502:2014-11
25,00
Oznaczenie wilgoci całkowitej
wg PN-80/G-04511**
35,00
Oznaczenie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej
wg PN-81/G-04513 ***
45,00
Oznaczenie zawartości popiołu
wg PN-ISO 1171:2002
40,00
Oznaczenie zawartości siarki
wg PN-G-04584:2001
55,00
Oznaczenie zawartości części lotnych
wg PN-G-04516:1998
25,00
Oznaczenie węgla pierwiastkowego
wg PN-G-04571:1998
100,00

Uwaga! W celu wyznaczenia wartości opałowej niezbędne jest przygotowanie próbki analitycznej, oznaczenie zawartości popiołu i oznaczenie wilgoci całkowitej.

2. Analiza laboratoryjna żużla

Rodzaj usługi Cena netto
Oznaczenie zawartości części palnych
wg PN-G-04502:2014-11
30,50

3. Analiza laboratoryjna wody

Rodzaj usługi Cena netto
Oznaczenie zawartości żelaza ogólnego 29,77
Oznaczenie zawartości manganu 33,55
Oznaczenie zawartości ortofosforanów 35,18
Oznaczenie zawartości azotanów 29,30
Oznaczenie zawartości azotynów 26,51
Oznaczenie zawartości amoniaku 29,48
Oznaczenie pH 11,81
Oznaczenie twardości wody 15,53
Oznaczenie chlorków 12,27
Oznaczenie zasadowości ogólnej 11,94
Oznaczenie zawartości tlenu rozpuszczalnego z pobraniem próbki
koszt dojazdu – 2,30 zł/km
27,98
oznaczenie zawartości siarczanów z pobraniem próbki
koszt dojazdu – 2,30 zł/km
19,50

INFORMACJE
* do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT
** norma PN-80/G-04511 „Oznaczanie zawartości wilgoci” została wycofana bez zastąpienia przez PKN
*** norma PN-81/G-04513 została wycofana bez zastąpienia przez PKN.