1. Zasady wprowadzania ograniczeń

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzane po wyczerpaniu przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie wszystkich dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb Odbiorców w ciepło.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzane w przypadku wystąpienia:

  • zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
  • zagrożenia bezpieczeństwa osób,
  • zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych.

Dostawca ciepła wprowadza ograniczenia w dostarczaniu ciepła zgodnie z załączonym Planem. W przypadku ograniczeń w dostawie gazu do kotłowni lokalnych wstrzymuje się lub ogranicza dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. proporcjonalnie do wprowadzonych przez Wielkopolską Spółkę Gazowniczą limitów poboru paliwa gazowego.

2. Ochrona przed wprowadzanymi przerwami w dostarczaniu ciepła

W okresie od 1 września do 31 maja ochronie przed wprowadzanymi przerwami w dostarczaniu ciepła podlegają Odbiorcy pobierający ciepło do celów c.o. na potrzeby gospodarstw domowych, szpitale, żłobki, przedszkola oraz inne obiekty użyteczności publicznej określone przez Wojewodę.

Powyższe ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

a) zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych,
b) zagrożenia w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:

  • bezpieczeństwa lub obronności państwa,
  • opieki zdrowotnej,
  • telekomunikacji,
  • edukacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.07.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. nr 133 poz. 924) Plan podlega uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim i aktualizacji co najmniej raz na trzy lata.