Z-25/2024 – Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Pocztowej 3 oraz al. Żołnierza Boczna 7 w Stargardzie

14 maja 2024

Termin składania ofert upływa dnia 24.05.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.05.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – warunki techniczne oraz plany sytuacyjne

Loading