Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła
2020/2021
[pdf | 1,12MB]

Taryfa dla ciepła
2019/2020
[pdf | 1MB]

Taryfa dla ciepła
2019
[pdf | 1MB]

Taryfa dla ciepła
2018-2019
[pdf | 1MB]

Taryfa dla ciepła
2017-2018
[pdf | 1MB]

Umowy, druki, formularze

UMOWA
sprzedaży ciepła
[pdf | 41KB]

WNIOSEK ODBIORCY
zamówienie mocy cieplnej
[pdf | 71KB]

UMOWA
na obsługę węzła
[pdf | 136KB]

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego
[pdf | 84KB]

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia do instalacji odbiorczej za węzłem grupowym
[pdf | 83KB]

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej źródła ciepła
[pdf | 85KB]

WNIOSEK
o informację o możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
[docx | 14KB]

UPOWAŻNIENIE
WNIOSKODAWCY
[pdf | 37KB]

Reklamacje

1. Dostarczanie ciepła do Odbiorcy odbywa się na warunkach określonych w standardach jakościowych prowadzonej działalności przez PEC Sp. z o.o.

2. W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawie ciepła, wątpliwości dotyczące wystawionej faktury i ilości zużycia ciepła oraz niedotrzymania przez PEC Sp. z o.o standardów jakościowych obsługi Odbiorców prosimy o zgłaszanie reklamacji i uwag do odpowiednich służb naszego przedsiębiorstwa t.j.: – w zakresie zakłóceń w dostawie ciepła do Pogotowia Ciepłowniczego – tel. 993, – w zakresie prawidłowości wystawiania faktur, ilości zużycia ciepła oraz niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Odbiorców do Działu Technicznego – obsługa Odbiorców – tel. +48 578-84-38.

3. Udzielaniem informacji i odpowiedzi dotyczących zasad techniczno-organizacyjnych dostawy ciepła zajmuje się Dział Techniczny – tel. +48 91 578-84-44.

Regulamin

ZARZĄDZENIE NR 75/2016

PREZYDENTA MIASTA STARGARD

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie”

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 zm., z 2015 r. poz. 1045 i 1890) – zarządza się , co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Stargardzie”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie przekaże do wiadomości odbiorcom usług.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 62/2005 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim” zmienione Zarządzeniem Nr 422/2009 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 12 listopada 2009 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin do pobrania
[pdf | 188KB]

Plan ograniczeń w dostawie ciepła

1. Zasady wprowadzania ograniczeń

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzane po wyczerpaniu przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie wszystkich dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb Odbiorców w ciepło.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzane w przypadku wystąpienia:

  • zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
  • zagrożenia bezpieczeństwa osób,
  • zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych.

Dostawca ciepła wprowadza ograniczenia w dostarczaniu ciepła zgodnie z załączonym Planem. W przypadku ograniczeń w dostawie gazu do kotłowni lokalnych wstrzymuje się lub ogranicza dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. proporcjonalnie do wprowadzonych przez Wielkopolską Spółkę Gazowniczą limitów poboru paliwa gazowego.

2. Ochrona przed wprowadzanymi przerwami w dostarczaniu ciepła

W okresie od 1 września do 31 maja ochronie przed wprowadzanymi przerwami w dostarczaniu ciepła podlegają Odbiorcy pobierający ciepło do celów c.o. na potrzeby gospodarstw domowych, szpitale, żłobki, przedszkola oraz inne obiekty użyteczności publicznej określone przez Wojewodę.

Powyższe ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

a) zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych,
b) zagrożenia w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:

  • bezpieczeństwa lub obronności państwa,
  • opieki zdrowotnej,
  • telekomunikacji,
  • edukacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.07.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. nr 133 poz. 924) Plan podlega uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim i aktualizacji co najmniej raz na trzy lata.