Z-41/2022 – Przetarg nieograniczony na dostawę 4 600 ton miału węglowego

10 listopada 2022

Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Loading