Z-23/2024 – Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych Smart Cube przy ul. Nadbrzeżnej w Stargardzie o średnicy od 88,9+88,9/250 mm do 33,7+33,7/140 mm, Lc=~ 274m

26 kwietnia 2024

Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.05.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Dokumentacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Loading