Z-16/2022 – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE – Przetarg nieograniczony na dostawę 8 000,0 ton miału węglowego

26 kwietnia 2022

Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Loading