Przedłużony „Zielony” Certyfikat jakości ciepła

27 marca 2023

Z ogromną przyjemnością chcieliśmy poinformować, że PEC Sp. z o.o. w Stargardzie otrzymała ponownie certyfikaty redukcji emisji PreQurs. Są to dokumenty potwierdzające w przejrzysty sposób wpływ sposobu produkcji i dystrybucji wytwarzanego ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych oraz gazów cieplarnianych do powietrza.

Zagadnienie to, szczególnie w Polsce, ma duże znaczenie gdyż zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, w strefie przygruntowej, tj. strefie przebywania ludzi – wywołane głównie emisją spalin na niskiej wysokości pochodzących z kotłów na paliwo stałe – tzw. niska emisja.

Certyfikaty PreQurs przyznane PEC Sp. z o.o. w Stargardzie zawierające krotności redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza przy wytwarzaniu i dystrybucji sieciowego ciepła systemowego przedstawiono poniżej.

Certyfikat jakości ciepła PreQurs w zakresie redukcji niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza

pdf | 369KB

Certyfikat jakości ciepła PreQurs w zakresie redukcji ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza

pdf | 409KB

Podane na nich wartości informują ile razy mniej lub więcej zanieczyszczeń emituje ciepłownia do powietrza w strefie przebywania ludzi (tj. w obszarze niskiej emisji oraz obszarze ogólnej (całkowitej) emisji) – w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej.

Do substancji zanieczyszczających powietrze zalicza się głównie pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren (B(a)P).

Otrzymane Certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji potwierdzają, że oferowane ciepło systemowe stanowi skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Stargardzie.

Otrzymane certyfikaty w zakresie niskiej emisji przyznają ciepłu systemowemu klasę A+ z opisem znak „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Podstawowym powodem przyznania tej klasy są istotne krotności obniżenia emisji pyłów zawieszonych (TSP) i benzo(a)pirenu w strefie przebywania ludzi przez ciepło systemowe w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej zainstalowanej w budynku. Zawdzięczamy to znaczącemu udziałowi ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii (OZE), w naszym przypadku pozyskiwaniem ciepła z geotermii głębokiej. Udział bezemisyjnego OZE w roku 2022 wyniósł ok. 41,4 %, co uwidoczniono stosownie w certyfikacie PreQurs.

Po szczegółowej analizie emisji wybranych substancji w spalinach stwierdzono, że ciepło systemowe dostarczane przez certyfikowane ciepłownie charakteryzuje się również zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami ogólnej emisji w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. Są one w przypadku ciepłowni PEC Sp.z o.o. w Stargardzie aż 47,5 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły zawieszone (TSP) oraz 14 razy mniejsze w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu. W przypadku ciepłowni PEC emisja jest znacznie mniejsza niż z indywidualnego kotła węglowego i występuje na bezpiecznej wysokości.
W porównaniu do certyfikatu przyznanego w roku 2017, należy zwrócić uwagę, że wszystkie wskaźniki redukcji zanieczyszczeń uległy polepszeniu, a część z nich na tyle, by uzyskać wyższą klasę redukcji emisji budynku.

W podsumowaniu można stwierdzić, że budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez certyfikowaną ciepłownię PEC Sp.z o.o. w Stargardzie są neutralne w zakresie niskiej emisji gdyż w zasadzie budynki te nie potrzebują komina.
Zgodnie z procedurą certyfikacji nabywają one w porozumieniu z PEC Sp.z o.o. w Stargardzie prawo do zewnętrznego oznakowania budynków znakiem typu „NO SMOG” na ciemnozielonym tle jak niżej.

Zewnętrzny znak typu NO SMOG

pdf | 33KB

Ciemnozielone tło oznacza, że udział ciepła bezemisyjnego pochodzącego z OZE wynosi od 20% do 50 %. W tym konkretnym przypadku wynosi on aż 41.4%

Wszyscy mieszkańcy korzystający z ciepła systemowego oferowanego przez PEC Stargard, mogą pochwalić się, iż nie przyczyniają się do powstawania smogu na terenie naszego miasta.

Zachęcamy administratorów i deweloperów do oznakowania budynków znakiem „NO SMOG” – pokażmy jak wiele budynków jest ekologicznych i nie przyczynia się do zanieczyszczania powietrza w Stargardzie.
Po szczegółowe informacje i ofertę dotyczącą certyfikacji budynków należy zgłaszać na adres mdziwir@pec.stargard.pl.

Przyznanie PEC Sp.z o.o. w Stargardzie certyfikatów redukcji niskiej i ogólnej emisji PreQurs odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu Promocji Ciepła Systemowego obejmującego wszystkich operatorów i dostawców ciepła systemowego w Polsce, we współpracy z Izbą Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP).