Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO

27 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, dlatego chcemy Państwa poinformować, że:

Nasza siedziba znajduje się w Stargardzie (73-110) na ul. Nasiennej 6.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z powołanym u Nas Inspektorem Ochrony Danych dr Marleną Płonką  pod adresem email: iodo@pec.stargard.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas:

a) w celu wykonania umowy świadczenia usług przyłączenia do sieci ciepłowniczej w Stargardzie, w szczególności świadczenia usług przesyłowych i obrotu ciepłem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PEC na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO;

c) w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. świadczenia usług przesyłowych i obrotu ciepłem – na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są dostawcy i serwisanci systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty świadczące na rzecz PEC usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panem/Panią umowy oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych jest nam niezbędne do zawarcia i wykonania umowy związanej ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci ciepłowniczej w Stargardzie, w szczególności świadczenia usług przesyłowych i obrotu ciepłem. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia Państwu usług przesyłowych i obrotu ciepłem.

Pani/Pana dane będą u nas przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z nią związane. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.