Na skróty:  BADANIA  |  ZLECENIE  |  CENNIK 

Laboratorium PEC jest integralną częścią Działu Ochrony Środowiska PEC Spółka z o.o.

  • Klient ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator.
  • Wszystkie skargi i reklamacje należy kierować do Prezesa Zarządu PEC spółka z o.o.
  • Każda próbka węgla powinna być dostarczona do naszego laboratorium w ilości co najmniej 2kg o uziarnieniu poniżej 10 mm w szczelnym opakowaniu zabezpieczającym ją przed utratą wilgoci.
  • Badania paliw stałych wykonywane są w ciągu 14 dni.
  • Na życzenie klienta przeliczamy wyniki badań na inne stany paliwa.
  • Wszystkie badania przeprowadzane są z zachowaniem zasad poufności wobec innych klientów.

BADANIA

Wykonujemy badania
fizyczne i chemiczne
paliw stałych

oznaczenie zawartości popiołu i części lotnych w węglu kamiennym

badanie zawartości węgla całkowitego i siarki całkowitej

oznaczanie ciepła spalania i wyliczanie wartości opałowej

badanie zawartości wilgoci całkowitej, higroskopijnej, analitycznej

Dodatkowo, nasze laboratorium wykonuje analizę odpadów paleniskowych na zawartość części palnych, a także analizy chemiczne wody. Analiza wody obejmuje m.in. oznaczenia zawartości: żelaza ogólnego, twardości ogólnej, tlenu rozpuszczonego, pH i innych parametrów niezbędnych do monitorowania parametrów jakościowych wody.

ZLECENIE

CENNIK