Informacja dot. średniej ceny z rekompensatą

27 września 2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz.U. 2022 r. poz. 1967) regulująca zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy.

Zgonie z treścią art. 5 i 6 ustawy uprawnieni odbiorcy ciepła są zobowiązani do złożenia sprzedawcy ciepła oświadczenia zgodnie ze wzorem  określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1975).

Powyższe oświadczenia należy składać w terminie do 11 października 2022 r. na adres siedziby naszej Spółki.

Oświadczenie będzie podstawą zastosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą.

Przy każdej zmianie danych, o których mowa w ww. oświadczeniu odbiorca składa ponownie nowe oświadczenie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią ustawy osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy,  która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec podmiotu uprawnionego, na zasadach określonych odpowiednio w art. 5 i 6 ustawy.

Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów uprawnionych.

Wzór oświadczenia znajduję się w załączniku.

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania.

Wzór
oświadczeń
[pdf | 528KB]

Wzór oświadczeń
(wersja edytowalna)
[docx | 53KB]

Informacja o obowiązujących
cenach za ciepło
[pdf | 820KB]