Z-24/2023 – przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 2,4,6,8 w Stargardzie.

7 kwietnia 2023

Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.04.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 do SWZ
Warunki techniczne oraz plan sytuacyjny

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading