Z-2/2023 – Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego posadowienia kontenera technicznego dla potrzeb węzła cieplnego wraz z przyłączami i przebudową istniejących sieci ciepłowniczych dla obiektów PKP przy ul. Dworcowej w Stargardzie

13 stycznia 2023

Termin składania ofert upływa dnia 02.02.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.02.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załącznik nr 4 – dokumentacja techniczna, plan sytuacyjny

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Loading