Z – 8/2021 Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej od ul. Nasiennej przez Rondo 15 Południk do działki nr geod. 571/15 w Stargardzie

28 stycznia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 17.02.2021 r. o godz. 10:00
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.02.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów” bez udziału składających oferty

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Dokumentacja techniczna

ZMIANA DO SWZ z dnia 03.02.2021

ZMIANA DO SWZ z dnia 10.02.2021

Pytania do SWZ z dnia 03.02.2021

Pytania do SWZ z dnia 04.02.2021

Pytania do SWZ z dnia 05.02.2021

Pytania do SWZ z dnia 12.02.2021 cz.1

Pytania do SWZ z dnia 12.02.2021 cz.2

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót