Z-55/2021 – Przetarg nieograniczony na dostawę 4 600,0 ton miału węglowego.

29 grudnia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

powrót