Z-49/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 6-ciu budynków mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej w Stargardzie o średnicy od 76,1+76,1/225 mm do 42,4+42,4/160 (Lc=~329m)

15 października 2021

Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.11.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki (1-4) do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 do SWZ (dokumentacja techniczna)

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

powrót