Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy
„Prawo zamówień publicznych”
Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2020r. o godz. 10:00
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów” bez udziału składających oferty
Miejsce realizacji: Stargard
Termin realizacji ustala się do dnia 30.11.2020r,
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena  -100%
Specyfikacje Warunków Zamówienia do pobrania ze strony internetowej www.pec.stargard.pl  można także odebrać w siedzibie Zamawiającego lok. 25 lub za pośrednictwem poczty (tradycyjnej i elektronicznej).
Wyjaśnienie do SWZ będą publikowane na stronie internetowej www.pec.stargard.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Marta Polańska-Głębocka tel. 91 578 84 20, fax. 91 578 84 52, lok. 25 w godz. od 8:00 do 14:00 e-mail: mpolanska@pec.stargard.pl
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy pobrali SWZ ze strony www.pec.stargard.pl  oraz  spełniają warunki w niej zawarte.

Dokumentacja do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania