Z-40/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłowniczej od skrzyżowania ul. Ceglanej i Pierwszej Brygady przez ul. Szczecińską do ul. Słonecznej w Stargardzie.

16 września 2021

Termin składania ofert upływa dnia 08.10.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.10.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – dokumentacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

powrót