Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy

„Prawo zamówień publicznych”

 

Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2019 r. o godz. 11:00

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów”

Miejsce realizacji: Stargard

Termin realizacji ustala się do dnia 29.11.2019 r.

Wadium – 7 000,00 zł (siedem tys. zł 00/100)

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena – 100%

Specyfikację Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lok. 25 lub na wniosek Wykonawcy może być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej

Wyjaśnienie do SWZ będą publikowane na stronie internetowej www.pec.stargard.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Marta Polańska – Głębocka tel. 91 578 84 20,
fax. 91 578 84 22, lok. 25 w godz. od 8:00 do 14:00 e-mail: mpolanska@pec.stargard.pl

Termin związania ofertą wynosi 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy otrzymali SWZ od Zamawiającego oraz spełniają warunki  w niej zawarte.

Rozstrzygnięcie postępowania