Z-21/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu stropu w budynku kotłów WR-10 na terenie Ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

19 kwietnia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 07.05.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.05.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego (lok. 25) bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 do SWZ
(dokumentacja techniczna)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

powrót