Z-20/2022 – Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków ENEA Operator Sp. z o.o. przy ul. Szczecińskiej 146 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Bema 6 w Stargardzie

24 maja 2022

Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – warunki techniczne oraz plany sytuacyjne

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

powrót