Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy
„Prawo zamówień publicznych”

 

Termin składania ofert upływa dnia 06.06.2019 r. o godz. 11:00

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.06.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów”

Miejsce realizacji: Stargard

Termin realizacji ustala się sukcesywnie od 29.07.2019 do 23.08.2019 r.

Wadium 6 000,00 zł (sześć tys. zł 00/100)

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena – 100%

Specyfikację Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lok. 25 lub na wniosek Wykonawcy może być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej

Wyjaśnienie do SWZ będą publikowane na stronie internetowej www.pec.stargard.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Marta Polańska – Głębocka tel. 91 578 84 20,
fax. 91 578 84 22, lok. 25 w godz. od 8:00 do 14:00 e-mail: mpolanska@pec.stargard.pl

Termin związania ofertą wynosi 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy pobrali SWZ od  Zamawiającego oraz  spełniają warunki  w niej zawarte.

Rozstrzygnięcie postępowania