Z-14/2021 – Przetarg nieograniczony na dostawę pomp oraz armatury – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

25 marca 2021

Termin składania ofert upływa dnia 08.04.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.04.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25 bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

powrót