Taryfa dla ciepła 2022/2023

16 września 2022

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2022 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło. Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 września 2022 r.

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.