Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2019 r. ulegają zmianie ceny
i stawki opłat za dostarczone ciepło. Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Treść taryfy dla ciepła znajduje się tutaj.

Kategorie: Aktualności