Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2018 r. ulegają zmianie ceny
i stawki opłat za dostarczone ciepło.
Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OSZ.4210.11.10.2018.244.XIX.EŻ.BO z dnia 20 sierpnia 2018 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 21 sierpnia 2018 r. pod poz. 3900.
Taryfę dla ciepła sporządzono zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami Ministra Energii.
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Treść taryfy dla ciepła znajduje się tutaj.

Kategorie: Aktualności