Na skróty: PODŁĄCZENIE  |  OBSŁUGA ODBIORCY

PODŁĄCZENIE

1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
Składa Wnioskodawca w Dziale Technicznym.

2. Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej
Wydaje Dział Techniczny oraz załącza projekt umowy o przyłączeniu.

3. Zawarcie umowy o przyłączenie
Po zaakceptowaniu warunków umowy przez Strony.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej
W oparciu o wydane warunki przyłączenia oraz ustalenia ustalone umowów (inwestor lub PEC Sp. z o.o. w zakresie wynikajacym z umowy).

5. Uzgodnienie dokumentacji
Dział Techniczny PEC Sp. z o.o.

6. Uzyskanie pozwolenia na budowę
Inwestor lub PEC Sp. z o.o. w zakresie wynikajacym z umowy.

7. Realizacja inwestycji w oparciu o projekt budowlany
Inwestor lub PEC Sp. z o.o. w zakresie wynikającym z umowy.

8. Protokół odbioru końcowego inwestycji i przekazania do eksploatacji
Zgłoszenie do Działu Technicznego zakończenia robót. Odbiór na podstawie projektu budowlanego, protokołów odbioru częściowego robót, dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej.

9. Zawarcie umowy sprzedaży
Dział Techniczny – komórka obsługi Odbiorców. Wymagane dokumenty: wniosek Odbiorcy – zamówienie mocy cieplnej, tytuł prawny do obiektu, wyciąg z rejestru handlowego, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub inny dokument, NIP, REGON.

Inwestor posiadający podpisaną umowę sprzedaży ciepła a przyłączający nowe obiekty zobowiązany jest dostarczyć tylko nowy “wniosek – zamówienie mocy cieplnej”

OBSŁUGA ODBIORCY

Korzystając z wieloletniego doświadczenia i nowoczesnych technologii PEC Stargard oferuje usługi w zakresie:

 
  • Wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży ciepła,
  • Eksploatacji, konserwacji oraz remontów urządzeń ciepłowniczych,
  • Wykonywania sieci i węzłów cieplnych,
  • Programowania i koordynacji rozwoju systemu ciepłowniczego Stargardu,
  • Prowadzenia działalności inwestycyjnej i modernizacji urządzeń ciepłowniczych,
  • Opracowywania i wydawania warunków technicznych do projektowania urządzeń w systemach ciepłowniczych,
  • Opiniowania dokumentacji technicznej dotyczącej systemu ciepłowniczego,w tym sieci i węzłów cieplnych,
  • Doradztwa w zakresie ciepłownictwa.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Technicznym.