Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejPlany na przyszłość

Plany na przyszłość

    Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w dniu 20 listopada 2009 rok przyjął, zaopiniowaną pozytywnie przez Radę Nadzorczą spółki,  Strategię rozwoju PEC Stargard w latach 2010-2027.
    Opracowana na podstawie aktualnej Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku, Planów rozwoju Miasta Stargard oraz Dyrektyw Unii Europejskiej Strategia, obejmuje:
1. zarys rozwiązań prawnych Unii Europejskiej wpływających na funkcjonowanie spółki PEC:
    a) w zakresie ochrony środowiska - dyrektywy 2001/80/WE, 2003/87/WE, 96/61/WE, 2001/18/WE;
    b) w zakresie energii odnawialnej,
    c) w zakresie generacji rozproszonej, w tym kogeneracji (kogeneracja - skojarzone wytwarzanie energii  elektrycznej i ciepła) - dyrektywa 2004/8/WE.
2. szczegółowe informacje dotyczące handlu emisjami CO2,
3. główne kierunki rozwoju PEC Stargard w latach 2010-2027, w tym:
    a) plany rozwoju spółki w zakresie wytwarzania ciepła;
    b) plany rozwoju PEC w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła,
4. zakres współpracy spółki z PUC Geotermia Stargard,
5. możliwe źródła finansowania przedsięwzięć wynikających ze Strategii, w tym:
    a) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
    b) Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
    c) Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

 

Główne kierunki rozwoju PEC Stargard w latach 2010-2027

Misją spółki PEC  jest  zapewnienie miastu i jego mieszkańcom bezpiecznego, czystego i konkurencyjnego cenowo ciepła.

Celem jest bardziej efektywne wykorzystanie paliw i energii oraz poszukiwanie rozwiązań opartych na alternatywnych źródłach energii.

Metodami na realizację misji i celów, są m. in.:

- zwiększenie sprawności eksploatowanych kotłów;

- obniżenie zużycia energii elektrycznej;

- zmniejszenie strat przesyłowych;

- automatyzacja procesów;

- pozyskiwanie nowych odbiorców;

- uciepłownienie obszarów rozwojowych niezurbanizowanych znajdujących się z obszarze naszego systemu ciepłowniczego;

- minimalizacja szkodliwej emisji;

- dywersyfikacja paliw.