Taryfa dla ciepła - 2017/2018

 

Taryfa dla ciepła

obowiązuje od 1 października 2017 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie działające na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 4 września 1998 r., na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/31/244/U/2/98/BK  (ze zmianami);

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/31/244/U/2/98/BK (ze zmianami).

2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze   zmianami),

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. - w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji  taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, zwanego w dalszej części taryfy "rozporządzeniem taryfowym" (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1291),

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. - w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy "rozporządzeniem przyłączeniowym".

3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.

4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE

1) odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
2) sprzedawca - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła,  przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego;
3) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
4) lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;
5) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
6) przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
7) węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
8) grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
9) instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub  poboru ciepłej wody w obiekcie,
10) zewnętrzna instalacje odbiorcze - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;
11) obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
12) układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
13) moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
14) zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacj.

15) warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody;

16) sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

 

III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

1. Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany został wg następujących kryteriów:

- źródeł ciepła,
- miejsca dostarczania ciepła.

Lp.

Grupa
taryfowa

Charakterystyka odbiorców
1. B 1 Odbiorcy zasilani z ciepłowni własnej przy ul. Cieplnej i źródła należącego do G-Term Sp. z o.o.,  poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła jest układ pomiarowo-rozliczeniowy w węźle cieplnym. Węzeł stanowi własność odbiorcy i jest przez odbiorcę eksploatowany.
2. B 2/1
Odbiorcy zasilani z ciepłowni własnej przy ul. Cieplnej  i źródła obcego należącego do G-Term Sp. z o.o.,  poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są zawory odcinające indywidualny węzeł cieplny od instalacji odbiorczej. Węzeł cieplny stanowi własność sprzedawcy i jest przez sprzedawcę eksploatowany.
3. B 2/2
Odbiorcy zasilani z ciepłowni  własnej przy ul. Cieplnej i źródła należącego do G-Term Sp. z o.o. poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są zawory odcinające grupowy węzeł cieplny od instalacji odbiorczej. Węzeł cieplny stanowi własność sprzedawcy i jest  przez sprzedawcę eksploatowany.
4. B 3
Odbiorcy zasilani z ciepłowni własnej przy ul. Cieplnej i źródła należącego do G-Term Sp. z o.o., poprzez sieć ciepłowniczą,węzły cieplne i  instalacje odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy i przez sprzedawcę eksploatowane. Miejscem dostarczania ciepła są układy pomiarowo - rozliczeniowe (rozdzielcze) w budynkach.
5. C 1 Odbiorcy zasilani w ciepło bezpośrednio z kotłowni  opalanych gazem ziemnym w Stargardzie - Osiedle Kluczewo, przy ul. Tańskiego 6 abc, 6 def, 8, 10, 12 ab, 14 ab i Śniadeckiego 1 ab, 2, 3 ab, 5 ab, 7 abc, 9 ab, 11. Miejscem dostarczania ciepła są instalacje odbiorcze w budynkach. Odbiorcy są  rozliczani wg  §7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

 

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

 

1. Grupa taryfowa B 1

Lp. Wyszczególnienie
Jednostka miary
Ceny i stawki opłat
netto
1. Cena za zamówioną
moc cieplną
zł/MW/rok 64 534,24
rata zł/MW/m-c

5 377,85

2. Cena ciepła zł/GJ 25,46
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 44,53
4. Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
zł/MW/rok 19 535,43
rata zł/MW/m-c 1 627,95
5. Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
zł/GJ 10,70

 

2. Grupa taryfowa B 2/1

Lp. Wyszczególnienie
Jednostka miary
Ceny i stawki opłat
netto
1. Cena za zamówioną
moc cieplną
zł/MW/rok 64 534,24
rata zł/MW/m-c

5 377,85

2. Cena ciepła zł/GJ 25,46
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 44,53
4. Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
zł/MW/rok 39 757,97
rata zł/MW/m-c 3 313,16
5. Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
zł/GJ 17,96

 

3. Grupa taryfowa B 2/2

Lp. Wyszczególnienie
Jednostka miary
Ceny i stawki opłat
netto
1. Cena za zamówioną
moc cieplną
zł/MW/rok 64 534,24
rata zł/MW/m-c 5 377,85
2. Cena ciepła zł/GJ 25,46
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 44,53
4. Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
zł/MW/rok 30 572,73
rata zł/MW/m-c 2 547,73
5. Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
zł/GJ 11,85

 

4. Grupa taryfowa B 3

Lp. Wyszczególnienie
Jednostka miary
Ceny i stawki opłat
netto
1. Cena za zamówioną
moc cieplną
zł/MW/rok 64 534,24
rata zł/MW/m-c 5 377,85
2. Cena ciepła zł/GJ 25,46
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 44,53
4. Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
zł/MW/rok 37 586,60
rata zł/MW/m-c 3 132,22
5. Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
zł/GJ 18,01

 

5. Grupa taryfowa C 1

Lp. Wyszczególnienie
Jednostka miary
Ceny i stawki opłat
netto
1.

Stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc cieplną

zł/MW 7 045,96
2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 64,00

 

 

V. STAWKI OPŁAT ZA PRZYŁACZENIE DO SIECI

 

Lp. Średnica przyłącza

Do 10mb przyłącza

(zł/1 mb)

Za każdy metr przyłącza

o dł. ponad 10m (zł/mb)

1. 2xDn 25 202,60 184,18
2. 2xDn 32 219,82 199,84
3. 2xDn 40 257,84 234,40
4. 2xDn 50
285,46 259,51
5. 2xDn 65 313,08 284,61
6. 2xDn 80 340,69 309,72


Zgodnie z art. 7 pkt.11 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo w umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej może stosować stawki niższe niż ustalone na podstawie wyżej wymienionych zasad.

 

VI. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT

Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich rozliczania przez sprzedawcę są określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.VII. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców:
Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

VIII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT

1. O zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

2. Taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia  od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 września 2017 roku, poz. 3617.